Verkoopsvoorwaarden

Onder deze voorwaarden worden
de in beslag genomen goederen verkocht.

« Terug naar de veilingen

De verkoop vindt plaats, overeenkomstig art. 1526 Ger.W, bij opbod, aan de meest biedende, tegen contante betaling of betaling via bancontact en/of overschrijving, dit laatste indien UITDRUKKELIJK TOEGESTAAN door de optredende gerechtsdeurwaarder. Het bieden geschiedt mondeling en indien dit door de gerechtsdeurwaarder wordt toegestaan ook schriftelijk, waarbij dan bij gelijk bod de toewijzing aan het schriftelijk bod gebeurt.

De eventuele verhoging voor de kosten wordt vóór de veiling door de gerechtsdeurwaarder en/of de veilingmeester meegedeeld. Dit geldt eveneens wanneer er BTW verschuldigd is.

Alle goederen worden verkocht in de staat waarin zij zich bevinden, zonder vrijwaring of waarborg, noch voor wat betreft de aard, de benaming of de hoeveelheid. Elke beschrijving is louter informatief. Het staat de gerechtsdeurwaarder en/of de veilingmeester vrij loten te splitsen, samen te voegen, te laten wegvallen of in te houden. Alleen zij leiden de verkoping en bepalen de wijze en het bedrag van opbieden.

Alle goederen zijn voor rekening en risico van de koper vanaf de toewijzing, hoewel deze er pas mag en kan over beschikken na volledige betaling.

Het eventuele wettelijke volgrecht verbonden aan bepaalde werken is inbegrepen in de toewijsprijs of de kosten, tenzij de werkende gerechtsdeurwaarder daar anders over beslist en dit voorafgaandelijk aan het publiek meedeelt. Het is enkel verschuldigd bij werken van hedendaagse kunstenaars die nog in leven zijn of nog geen 70 jaar overleden. Het volgrecht beloopt : 4% vanaf € 2.000,00 en meer. Het voormelde geldt eveneens voor wat betreft het volgrecht voor boeken (wet 18/08/1947) welk 1% beloopt op het toewijsbedrag.

Alle goederen worden "per stuk" verkocht (prijs per stuk met de verplichting er de … stuks te nemen) en dit zolang het omgekeerde niet uitdrukkelijk gezegd wordt (voor het geheel). Eenieder blijft bovendien verbonden voor zijn/haar aankoop, ook al wordt een ander als koper opgegeven.

Elke koper is gehouden om onmiddellijk na de toewijzing zijn juiste naam en woonplaats op te geven. Bij gebreke mag de gerechtsdeurwaarder de toewijs als onbestaande beschouwen en het goed opnieuw (doen) oproepen.

De gerechtsdeurwaarder mag een bod weigeren zonder dat daarvoor een reden dient te worden opgegeven.

Bij ieder geval van betwisting zal de gerechtsdeurwaarder, en hij/zij alleen, tussenkomen. Zijn/haar beslissing is bindend en niet vatbaar voor verhaal. Desnoods kan een eerder toegewezen lot opnieuw worden opgeroepen. Zo eveneens bij niet-betaling. Dan geldt het principe van de rouwkoop, wat wil zeggen dat het verschil "in min" dan dient te worden gedragen door de rouwkoper zonder dat deze enige aanspraak kan maken op het verschil "in plus".

Noch de Vzw VGGO, noch de gerechtsdeurwaarder, noch de veilingmeester of één hunner ondergeschikten, zijn aansprakelijk voor eventuele ongevallen. Voor eventuele aangebrachte schade is hij of zij die deze heeft veroorzaakt zelf aansprakelijk.

Verkochte goederen dienen onmiddellijk na de laatste veiling van de dag te worden meegenomen. Verkochte goederen welke niet werden weggehaald zullen op kosten van de koper worden doorverkocht of weggehaald.

Elke bieder weet dat er bij deze verkopingen, zoals in de wet is voorzien, er geen verhaalrecht is wegens gebreken van de koopwaar (art. 1649 B.W.) en evenmin uit hoofde van benadeling (art. 1684 B.W.).

Door te bieden verklaart elkeen die biedt of opbiedt zich uitdrukkelijk akkoord met de verkoopsvoorwaarden en met de plaatselijke gebruiken inzake openbare verkopingen.